تستر PSC

 

تستر PSC

 

PSP Tester 2

 

1-  تست مراحل روشن کردن فرستنده Off->Standby->Low->Medium->High

2-  تست مدار PG در برد PSP

3-  تست مدار LED Test

4-  تست مدارات خطای Fatal , Major , Minor

5-  تست مراحل فرمان شارژ بانک خازنی

6-   نمایش مدارات کنترلی برد PSC