تستر PWMG

 

تستر PWMG

 

PWMG Tester 2

 

 

1-  تست مدار پالس PWMG

2-  قابلیت مشاهده 2FC , Fpwm , PWMA , PWMB بر روی اسیلوسکوپ

3-  تست مدارات PG , DC Sample , TR-On در مدار PWMG

4-  تست مدار کنترل Power Level

5-   تست تأثیر صدا در عرض پالس PWM