سینی قدرت

طراحی و ساخت سینی قدرت نوتل

(P.U.)

 

Power Tray 01

طراحی جدید و ساخت سینی های قدرت در همآهنگی با فرستنده های نوتل ساخت کشور کانادا، در دستور کار این شرکت قرار گرفت که شش عدد آن بر روی فرستندۀ کیاشهر نصب و مورد استفاده قرار گرفت.