گارانتی

گارانتی

شرکت در راستای تولید محصولات خود ، اعم از تولیدات و قطعات مسئولیت دارد.

بر این اساس ، موضوع گارانتی را مد نظر خود قرار می دهد که بر دو محور متمرکز است.

چنانچه در این مدت خرابی و یا سوختن قطعه ای را بدنبال داشته باشد شرکت متعهد است تا نسبت به تعمیر دستگاه و یا تعویض آن اقدام نماید.

لذا شرکت نسبت به کیفیت قطعات متعهد است. چنانچه هر قطعه ای تحویل داده شود و تشخیص داده شود که از مرغوبیت برخوردار نیست شرکت موظف است ضمن تقبل خسارت نسبت به تعوض آن اقدام نماید