پشتیبانی فنی

کلیه تولیدات شرکت بمدت ده سال در زمینه های ذیل پشتیبانی می شود :

مدت زمان ارائه پشتیبانی محصولات در چهار مورد فوق بین 24 تا 72 ساعت می باشد که هزینه های آن پس از دوران گارانتی بعهده خریدار می باشد.

کلیه تولیدات این شرکت همراه با کاتالوگ و دستورالعمل بهره برداری می باشد و آموزش در محل شرکت انجام می شود.

هزینه هر گونه آموزش در خارج از شرکت به عهده خریدار است